Virtuális Környezetek és Fénytani Kutatólaboratórium

Színtervezés számítógépes felhasználás számára

Aktuális félév

Jegyzetek

Színtervezés számítógépes felhasználás számára Schanda TÁMOP jegyzet.pdf

8a-BookChapter_Colour-Management.pdf

Előadás fóliák

1-01-Színtervezés számítógépes felhasználás számára.pdf

2-03-04-Radiometria-fotom-szinm.pdf

3-05-06-A-szineszleles-fiziologiai-alapjai.pdf

4-08-A-szinrendszerek.pdf

7-10d-Kivetitők, szkennerek és nyomtatók.pdf

8b-20140507_szamitogepes_megjelenitok_kalibracioja_ea_CsP-SK.pdf

Tantárgy ismertető

A tantárgy neve: Színtervezés számítógépes felhasználás számára Kódja: VEMIKN5374S
A tantárgy neve angolul: Colour design
Kötelező előtanulmány(ok) kódja(i): -
Tárgyfelelős neve: Schanda János
Óraigény: E: 2 GY: 1 L: 1 Számonkérés módja: kollokvium Kreditértéke: 4
Oktatási cél:
A számítógépes gyakorlat fontos területe a színes képek tervezése, legyen ez az egyszerű szöveges dokumentumok készítésétől a multimédiás prezentációkig, a WEB-es home-pagektől a virtuális környezeteket használó játékokig és közleményekig. Ezek optimális készítéséhez ismerni kell a számítógép és kijelzőinek teljesítőképességét, a színek megjelentetési lehetőségeit. A kurzuson hallgatók megismerkednek a színes képek tervezésének, megvalósításának és vizsgálatának főbb kérdéseivel.
Tematika:
A színlátás elemei, fejlődéstörténete és ezek felhasználása a számítógépes megjelentetésekben.
A színmérés alapfogalmai, majd ezek alapján a számítógépes képeknél fellépő színi leírások ismertetése, a színmegjelenési modellek elmélet és gyakorlati felhasználása.
A számítógépes megjelenítők (monitorok, nyomtatók és projektorok jellemzése, méréstechnikai alapjai, kalibrációs kérdések.
Színek alkalmazása szöveges, rajzos és képi információ közlésekor.
A színek megjelentetése különböző médiumokban és az Interneten. Múzeumi képek az Interneten. A szín-management elemei.
Irodalom:
Hunt: Colorimetry, Hilger;
Schanda: Colorimetry, understanding the CIE system;
MacDonald – R. Luo: Colour image science, Wiley.
Követelmények:
Vizsgára bocsátás feltétele: 2 zárthelyi dolgozatban a maximális pontszám 50%-nak elérése, 2 házifeladat elkészítése.
A szóbeli vizsgán fél órás felkészülés után 10-15 perc áll a hallgató rendelkezésére a vizsgakérdés/témakör kifejtésére.

Elégtelen (1) a felelet, ha a vizsgázó sem a témakör rövid vázlatát, sem pedig a témához kapcsolódó alapfogalmak definícióját nem tudja megadni.
Elégséges (2) a felelet, ha a vizsgázó a kérdéskör alapfogalmait értelmezni tudja.
Közepes (3) a felelet, ha a vizsgázó ismeri a kérdéskör alapfogalmait, s tanári segítséggel képes a témakör logikai összefüggéseinek bemutatására is.
Jó (4) a felelet, ha a vizsgázó logikusan felépített válaszában önállóan kifejti a tétel (vizsgakérdés) valamennyi fontos tényét, összefüggését, ám a tételhez kapcsolódó kötelező irodalmat nem, vagy csak hiányosan ismeri.
Jeles (5) a felelet, ha a vizsgázó mind a tétel, mind pedig a kötelező irodalom ismeretéről logikusan felépített, önálló, részleteiben is kifogástalan, az összefüggéseket hiánytalanul feltáró válasz keretében tesz tanúbizonyságot.

Archívum